سرمایه گذاران خرد
اخبار ارز دیجیتال

داده های گوگل نشان می دهد به زودی حجم زیادی از سرمایه گذاران خرد وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند

سرمایه گذاران خرد طی سالیان اخیر، بارها اثبات کرده اند که یک نیروی قدرتمند در حال رشد بوده اند. سرمایه‌گذاران خرد‌ بسیار قدرتمند و عامل…